ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Nöroloji Konuları

NÖROLOJİK MUAYENE

Nörolojik muayenede izlenen sıra ne olursa olsun bulguların belli bir şema içinde kaydedilmesi gerekir.

Nörolojik muayenenin kaydedilmesinde aşağıdaki kılavuzdan yararlanılabilir. Muayene bulguları yazıldıktan sonra klinik tablonun başlangıç ve seyrini tanımlayan kısa bir özet yapılmalıdır. Daha sonra bulguların hangi nörolojik sendroma uyduğu ve sendromun anatomik lokalizasyon kaydedilmelidir. Nörolojik sendrom ve bunun anatomik lokalizasyonu kaydedildikten sonra ayırıcı tanıya girebilecek olasılıklar belirlenerek bir inceleme şeması hazırlanır.

Nörolojik muayenenin başlangıç veya sonunda diğer sistemler de yeterli bir şekilde muayene edilmelidir. Özellikle kalp, kan basıncı, radyal nabız ritmi ve sayısı, diğer periferik arter nabızları kontrol edilmelidir. Bunun yanısıra kranyum stetoskopla dinlenmeli, özellikle kranyo-servikal damarların boyunda palpasyon ve oskültasyonu ihmal edilmemelidir.

NÖROLOJİK MUAYENE REHBERİ
 • HANGİ ELİNİ KULLANDIĞI
 • UYANIKLIK DURUMU ve GENEL GÖRÜNÜM
 • KONUŞMA BOZUKLUĞU : Afazi yönünden ön değerlendirme.
 • ENSE SERTLİĞİ VE MENİNGEAL BELİRTİLER
 • KRANYAL SİNİRLER
  I: Koku algılama ve ayırdetme
  II: Görme keskinliği, görme alanı, fundus
  III, IV, VI: Göz hareketleri, konvejans, pupillalar, nistagmus (bakış yönü, hızlı fazın yönü, frekans ve amplitüdün büyük olduğu bakış yönü belirtilecek).
 • MOTOR SİSTEM
  • KAS KUVVETİ
   • 0/5-5/5 arası derecelendirme
   • Kas adı
   • Parezi testleri (Mingazzini, Grasset-Gaussel gibi)
   • Gerekirse büyük eklemlerin hareketi ile ekstremitelerin yerçekimine karşı hareketi tanımlanacak
  • TONUS
  • TROFİSİTE : Kas erimesi, deri ve adneksleri ile eklemlerdeki trofik kusurlar.
  • İSTEMSİZ HAREKET: Kore, atetoz, tik, epilepsi, fasikülasyon vb.
    
 • DUYU
  SUBJEKTİF
  OBJEKTİF
   
  • YÜZEYEL
  • DERİN
  • KORTİKAL
    
 • KOORDİNASYON  : Parmak - Burun, Diz-Topuk, ardısıra
 • REFLEKSLER
 • DURUŞ VE YÜRÜYÜŞ
 • SFİNKTER KUSURU
 • MENTAL MUAYENE
 • AFAZİ, APRAKSİ, AGNOZİ
 • EK BULGULAR: (Chvostek, Trousseau gibi)
 • KLİNİK TABLONUN ÖZETİ
 • SENDROM
 • ANATOMİK LOKALİZASYON
 • TANI OLASILIKLARI
 • İNCELEME ŞEMASI
 • GÜNLÜK GÖZLEM