ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Aile Hekimliği Konuları

Aile Hekimliği Klinik Pratik Uygulamaları

A. İnvaziv Olmayan İşlemler

Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı tıbbi görüşme yapabilme, öykü alabilme

Tüm yaş gruplarında tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilme

Genogram / pedigree hazırlayabilme

Rektal tuşe yapma ve değerlendirebilme

Periferik yayma uygulayabilme ve değerlendirebilme

EKG değerlendirebilme

PPD uygulayabilme ve değerlendirebilme

Oral glukoz testini uygulayabilme ve değerlendirebilme

Kan şekeri takibi değerlendirebilme

Sıvı tedavisi planlayabilme ve izleyebilme

Temel konularda genetik danışmanlık verebilme ve hizmetten yararlananı doğru yönlendirebilme

Tüm yaş gruplarında resüsitasyon

Kötü haber verebilme

Etkin konsültasyon kullanımı

Epikriz hazırlama

Mental durum değerlendirmesi yapabilme

Apgar skorunu saptama ve değerlendirebilme

Aile görüşmesi yapabilme

Meme muayenesi yapma ve değerlendirebilme

PAP sürüntüsü alabilme ve sonuçları değerlendirebilme

İdrar ve vaginal akıntının mikroskobik tanısını yapabilme

Gestasyonel yaş tayini yapabilme

Çocuklarda tam ve ayrıntılı tıbbi görüşme yapabilme, öykü alabilme

Çocuklarda tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilme

Sağlam çocuk muayenesi ve takibi

Aşılar

Büyüme gelişme değerlendirmesi

Beslenme

Dehidratasyon değerlendirmesi ve sıvı ve elektrolit takibi, enteral ve parenteral beslenme

Döküntülü ve bulaşıcı hastalıklar

Allerji, anaflaksi

Yeni doğanda metabolik tarama testleri
FKU
Hipotiroidi
Gluten enteropatisi

Karın ağrısına yaklaşım

Kalp sesleri değerlendirilmesi

Anemi ve ayrıcı tanısı

İdrar yolu enfeksiyonlarına yaklaşım

Diyabet ketoasidozunu tanıma ve müdahalesi

AGN- Nefrotik Sendrom ayırıcı tanısı

Yenidoğan hiperbilirubinemilere yaklaşım

Menenjit tanı ve ayırıcı tanısı

Serebrovasküler olay

Akut astım atağı tedavisi

Bronşiolit ve bronkopnömoniler

Akut romatoid artrit ve Jüvenil romatoid artrit ayırıcı tanı

Hemorajik diateze yaklaşım

Febril konvüzyon ve konvüzyon acil tedavisi

Zehirlenmeler

Jinekolojik öykü alma

Jinekolojik muayene

Çocuk ve ergenlerin muayenesi

Kültür-antibiyogram için örnek alma ve değerlendirme

Görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanımı ve değerlendirilmesi

İlgili konularda danışmanlık verebilmek

İlgili konularda hasta eğitimi yapabilmek

Birinci basamakta evde bakım hizmet organizasyonu

Gebelik takibi ve danışmanlığı

Hospitalizasyon ve sevk koşullarının organizasyonu

Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon

 
B. İnvaziv İşlemler

Parasentez

İntravenöz  ve Arteryel kan alma/kan alma ve kateterizasyon

Foley sonda uygulama

Nasogastrik lavaj

RIA uygulanması ve çıkarılması

MR

Yara ve yanık bakımı

Küçük cerrahi girişimler

Normal doğum,

Trakeostomi

İleri yaşam desteği (CPR)

Üriner kateterizasyon ve bakımı / mesane aspirasyonu

Alçı atel uygulaması ve hasta transportu